Dodatni pogoji za Google Chrome in Chrome OS

Z uporabo Chroma in sistema Chrome OS se strinjate z Googlovimi pogoji storitve, objavljenimi na https://policies.google.com/terms, in temi dodatnimi pogoji storitve za Google Chrome in Chrome OS.

Ti dodatni pogoji storitve za Google Chrome in Chrome OS veljajo za različico Chroma in sistema Chrome OS z izvršljivo kodo. Večina izvorne kode za Chrome je na voljo brezplačno v okviru licenčnih pogodb o odprtokodni programski opremi na https://code.google.com/chromium/terms.html.

Za vašo uporabo nekaterih komponent Chroma in sistema Chrome OS veljajo tudi ti pogoji:

AVC

TA IZDELEK SE LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO PATENTOV AVC ZA OSEBNO UPORABO POTROŠNIKOV ALI DRUGE OBLIKE UPORABE, PRI KATERIH UPORABNIK NE PREJME NOBENEGA PLAČILA, ZA (i) KODIRANJE VIDEA SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJE VIDEA AVC, KI GA JE V OKVIRU OSEBNE DEJAVNOSTI KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI JE BIL PRIDOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA PONUJANJE VIDEA AVC. NE PODELJUJE SE NOBENA LICENCA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO, NITI NI TAKA LICENCA NAKAZANA. DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI PODJETJU MPEG LA, L.L.C. GLEJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome lahko vsebuje eno ali več komponent podjetij Adobe Systems Incorporated in Adobe Software Ireland Limited (skupaj imenovani »Adobe«). Vašo uporabo programske opreme Adobe, ki jo dobavi Google (»programska oprema Adobe«), urejajo ti dodatni pogoji (»pogoji za Adobe«). Vi, entiteta, ki prejema programsko opremo Adobe, se v nadaljevanju imenujete »podlicencejemalec«.

1. Omejitve licence.

(a) Flash Player 10.x je namenjen uporabi zgolj kot vtičnik za brskalnik. Podlicencejemalec te programske opreme Adobe ne sme spreminjati ali distribuirati za uporabo kakor koli drugače kot vtičnik brskalnika za predvajanje vsebine na spletni strani. Na primer podlicencejemalec programske opreme Adobe ne bo spreminjal, da bi omogočil uporabo s programi, ki se izvajajo zunaj brskalnika (npr. samostojni programi, pripomočki, uporabniški vmesnik naprave).

(b) Podlicencejemalec ne bo nobenega od vmesnikov API predvajalnika Flash Player 10.x dal na voljo prek vmesnika brskalniškega vtičnika na način, ki bi omogočil uporabo take razširitve kot samostojnega programa za predvajanje vsebine na spletni strani.

(c) Programska oprema Chrome-Reader se ne sme uporabljati za upodabljanje kakršnih koli dokumentov PDF ali EPUB, ki uporabljajo kakršne koli protokole ali sisteme za upravljanje digitalnih pravic, razen Adobe DRM.

(d) Adobe DRM mora biti v programski opremi Chrome-Reader omogočen za vse dokumente PDF in EPUB, zaščitene s tehnologijo Adobe DRM.

(e) Razen kot to izrecno dovoljujejo tehnične specifikacije, ne sme programska oprema Chrome-Reader onemogočiti kakršnih koli možnosti, ki jih podjetje Adobe ponuja v programski opremi Adobe, vključno s podporo za obliki zapisa PDF in EPUB ter tehnologijo Adobe DRM, vendar ne omejeno nanje.

2. Elektronski prenos. Podlicencejemalec lahko dovoli prenos programske opreme Adobe s spletnega mesta, interneta ali intraneta oziroma s kakršno koli podobno tehnologijo (»elektronski prenos«), pod pogojem, da soglaša, da morajo za vsakršno podlicencejemalčevo distribucijo programske opreme Adobe, tudi na CD-ROM-ih, DVD-ROM-ih ali drugih nosilcih podatkov in z elektronskim prenosom, če je izrecno dovoljen, veljati razumni varnostni ukrepi za preprečevanje nepooblaščene uporabe. Podlicencejemalec soglaša, da bo za elektronske prenose, odobrene v tem razdelku, uporabil vse razumne omejitve, ki jih določi Adobe, vključno s tistimi, povezanimi z varnostjo in/ali omejitvijo podlicencejemalčevega izdelka končnim uporabnikom.

3. Licenčna pogodba za končnega uporabnika in pogoji distribucije.

(a) Podlicencejemalec zagotovi, da se programska oprema Adobe končnim uporabnikom distribuira z uveljavljivo licenco za končnega uporabnika v dobro podlicencejemalca in njegovih dobaviteljev, v kateri so vsaj ta najosnovnejša določila (»licenca za končnega uporabnika«): (i) prepoved distribuiranja in kopiranja, (ii) prepoved sprememb in izpeljanih del, (iii) prepoved obratnega zbiranja, prevajanja in inženirstva ter drugih oblik pretvorbe programske opreme Adobe v obliko, berljivo ljudem, (iv) določilo, ki navaja, da lastništvo podlicencejemalčevega izdelka (kot je opredeljen v razdelku 8) pripada podlicencejemalcu in njegovim licencedajalcem, (v) odpoved odgovornosti za posredno, posebno, naključno, kaznovalno in posledično škodo, ter (vi) druge odpovedi odgovornosti in omejitve, običajne v tej panogi, vključno z, če je ustrezno, odpovedjo vseh upoštevnih zakonskih jamstev do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja.

(b) Podlicencejemalec zagotovi, da se programska oprema Adobe njegovim distributerjem distribuira na podlagi uveljavljive distribucijske licenčne pogodbe v dobro podlicencejemalca in njegovih dobaviteljev ter vsebuje določila, ki podjetje Adobe ščitijo enako kot pogoji za Adobe.

4. Odprta koda. Podlicencejemalec ne bo nobeni tretji osebi neposredno ali posredno podelili ali navidez podelil kakršnih koli pravic ali imunitete glede intelektualnih ali lastniških pravic podjetja Adobe, zaradi katerih bi za to intelektualno lastnino veljala odprtokodna licenca ali shema, katere zahteva za uporabo, spreminjanje in/ali distribucijo je ali bi lahko bila, da se programska oprema Adobe (i) razkrije ali distribuira v obliki izvorne kode, (ii) licencira za namene izdelave izpeljanih del ali (iii) brezplačno nadalje distribuira. Pojasnilo: prejšnja omejitev podlicencejemalcu ne preprečuje distribuiranja in podlicencejemalec bo programsko opremo Adobe brezplačno distribuiral skupaj s programsko opremo Google.

5. Dodatni pogoji. Adobe si za morebitne posodobitve, nadgradnje in nove različice programske opreme Adobe (skupaj imenovane »nadgradnje«) dobavljene podlicencejemalcu, pridržuje pravico zahtevati dodatne pogoje in določila, ki veljajo samo za nadgradnjo in njene prihodnje različice in to zgolj, če Adobe take omejitve določi za vse licencejemalce take nadgradnje. Če podlicencejemalec ne soglaša s takimi dodatnimi pogoji ali določili, nima za tako nadgradnjo nobenih licenčnih pravic, njegove licenčne pravice za programsko opremo Adobe pa samodejno prenehajo veljati 90. dan po datumu, ko so bili taki dodatni pogoji dani na voljo podlicencejemalcu.

6. Obvestila o lastniških pravicah. Podlicencejemalec ne sme izbrisati ali na noben način spremeniti obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamk, logotipov ali podobnih obvestil ali drugih obvestil o lastniških pravicah podjetja Adobe (in njegovih morebitnih licencedajalcev) na programski opremi Adobe ali v njej oziroma v priloženem gradivu in mora enako zahtevati od svojih distributerjev.

7. Tehnične zahteve. Podlicencejemalec in njegovi distributerji lahko programsko opremo Adobe distribuirajo in/ali nadgradijo samo v napravah, ki (i) izpolnjujejo tehnične zahteve, objavljene na http://www.adobe.com/mobile/licensees (ali na spletnem mestu, ki tega nadomesti), in (ii) jih je Adobe preveril, kot je določeno spodaj.

8. Preverjanje in posodobitev. Podlicencejemalec mora podjetju Adobe predložiti vsak svoj izdelek (in vsako njegovo različico), ki vsebuje programsko opremo Adobe in/ali nadgradnjo (»podlicencejemalčev izdelek«), ki ne izpolnjuje meril za oprostitev izdelka, ki jih sporoči Google, da ga Adobe preveri. Podlicencejemalec vsako tako predložitev plača z nakupom paketov za preverjanje po trenutno veljavnih pogojih podjetja Adobe, navedenih na http://flashmobile.adobe.com/. Izdelkov podlicencejemalca, ki niso prestali preverjanja, ni dovoljeno distribuirati. Preverjanje se izvede skladno s trenutno veljavnim postopkom podjetja Adobe, opisanem na http://flashmobile.adobe.com/ (kategorija »Verification«).

9. Profili in storitev Device Central. Podlicencejemalec bo pozvan, da v okviru postopka preverjanja ali na kakšen drug način vnese določene podatke o profilu za podlicencejemalčev izdelek, in jih bo moral vnesti in s tem razkriti podjetju Adobe. Adobe lahko (i) take podatke o profilu uporabi kot je razumno potrebno za preverjanje podlicencejemalčevega izdelka (če je zanj potrebno preverjanje), in (ii) te podatke o profilu prikaže v razdelku »Adobe Device Intelligence system« na strani https://devices.adobe.com/partnerportal/, ki je na voljo v okviru avtorskih in razvojnih orodij in storitev podjetja Adobe, ki razvijalcem in končnim uporabnikom omogočajo vpogled v način prikaza vsebine ali programov v podlicencejemalčevem izdelku (npr., kako so videoposnetki videti v določenih telefonih).

10. Izvoz. Podlicencejemalec potrjujem, da zakonodaja in predpisi ZDA omejujejo izvoz in nadaljnji izvoz dobrin in tehničnih podatkov z izvorom v ZDA, kar lahko obsega tudi programsko opremo Adobe. Podlicencejemalec soglaša, da programske opreme Adobe ne bo izvozil ali nadalje izvozil brez ustreznih dovoljenj ZDA in morebitnih drugih držav.

11. Pogoji za prenos tehnologije

(a) Razen na podlagi upoštevnih dovoljenj ali pogodb zanje od zadevnih pogodbenic ali z njimi, podlicencejemalci ne bodo uporabljali in ne smejo dovoliti uporabe programske opreme Adobe za kodiranje in dekodiranje zvočnih podatkov v obliki mp3 (.mp3) v kateri koli napravi, ki ni osebni računalnik (npr. mobilni telefon ali t. i. set top box za sprejem TV-signalov), prav tako pa kodirnikov ali dekodirnikov mp3 v programski opremi Adobe ne sme uporabljati ali do njih dostopati noben drug izdelek, razen programske opreme Adobe. Programska oprema Adobe se lahko uporablja za kodiranje ali dekodiranje podatkov v obliki MP3 v datotekh swf ali flv, ki vsebujejo video-, slikovne ali druge podatke. Podlicencejemalec potrjuje, da je za uporabo programske opreme Adobe v napravah, ki niso osebni računalniki, kot je opisano v prepovedih v tem razdelku, lahko potrebno plačilo licenčnin ali drugih zneskov tretjim osebam, ki so lahko imetnice pravic intelektualne lastnine, povezanih s tehnologijo MP3, in da ni ne Adobe ne podlicencejemalec plačal kakršnih koli tantiem ali drugih zneskov za tako rabo v imenu pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Če podlicencejemalec potrebuje kodirnik ali dekodirnik MP3 za take namene, je njegova dolžnost pridobiti ustrezno licenco za intelektualno lastnino, vključno z morebitnimi patentnimi pravicami.

(b) Podlicencejemalec ne bo uporabljal, kopiral, reproduciral in spreminjal (i) izvorne kode On2 (ki je v okviru te pogodbe na voljo kot del izvorne kode), da bi omogočil dekodiranje videoposnetkov v obliki zapisa Flash (.flv ali .f4v) s programsko opremo Adobe, in (ii) izvorne kode Sorenson Spark (ki je v okviru te pogodbe na voljo kot del izvorne kode) za omejen namen odpravljanja napak in izboljševanja učinkovitosti delovanja programske opreme Adobe. Vsi kodeki v programski opremi Adobe se lahko uporabljajo in distribuirajo kot sestavni del programske opreme Adobe in do njih ne sme dostopati noben drug program, vključno z drugimi Googlovimi programi.

(c) V izvorni kodi je lahko kodek AAC in/ali kodek HE-AAC (»kodek AAC«). Uporaba kodeka AAC je dovoljena pod pogojem, da podlicencejemalec od podjetja VIA Licensing pridobi ustrezno patentno licenco za zadevne patente za končne izdelke, v katerih ali s katerimi bo kodek AAC uporabljen. Podlicencejemalec potrjuje in soglaša, da Adobe s to pogodbo podlicencejemalcu ali njegovim podlicencejemalcem ne daje patentne licence za kodek AAC.

(d) IZVORNA KODA LAHKO VSEBUJE PROGRAMSKO KODO, LICENCIRANO NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO PATENTOV AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV PRI (i) KODIRANJU VIDEA SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJU VIDEA AVC, KI GA JE ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI JE BIL DOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA PONUJANJE VIDEA AVC. NE PODELJUJE SE LICENCE ZA NOBENO DRUGO UPORABO, NITI NI NAKAZANA. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI: MPEG LA, L.L.C. Glejte http://www.mpegla.com

12. Posodobitev. Podlicencejemalec ne bo obšel Googlovih ali Adobovih prizadevanj za posodobitev programske opreme Adobe v vseh podlicencejemalčevih izdelkih, v katerih je programska oprema Adobe, ki je bila priložena programski opremi Google (»podlicencejemalčevi izdelki«).

13. Obvestila o avtorstvu in lastništvu. Podlicencejemalec bo programsko opremo Adobe navedel v javno dostopnih tehničnih podatkih podlicencejemalčevega izdelka in na njegovi embalaži in reklamnem gradivu vključil tudi ustrezne blagovne znamke programske opreme Adobe (konkretno logotip podjetja Adobe), in sicer na način, skladen z oznakami blagovnih znamk drugih izdelkov tretjih oseb na podlicencejemalčevem izdelku.

14. Brez jamstva. PROGRAMSKA OPREMA ADOBE JE PODLICENCEJEMALCU NA VOLJO ZA UPORABO IN REPRODUKCIJO V STANJU »KAKRŠNA JE« IN ADOBE NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA ZA NJENO UPORABO ALI DELOVANJE. ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE JAMČIJO IN NE MOREJO JAMČITI ZA DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME ADOBE ALI REZULTATE, DOBLJENE Z NJO. RAZEN MOREBITNIH JAMSTEV, POGOJEV, TRDITEV ALI DOLOČIL, KATERIH OBSEGA NI MOGOČE ALI NI DOVOLJENO IZKLJUČITI ALI OMEJITI Z ZAKONODAJO, VELJAVNO ZA PODLICENCEJEMALCA NA OBMOČJU DRŽAVE NJEGOVEGA DELOVANJA, ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, POGOJEV, TRDITEV ALI DOLOČIL (IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, ZAKONSKIH, OBČEPRAVNIH, OBIČAJNIH, UPORABLJENIH ALI DRUGAČNIH) GLEDE ČESAR KOLI, VKLJUČNO Z OMEJITVIJO JAMSTEV GLEDE KRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB, PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO IN VKLJUČITEV, ZADOVOLJIVO KAKOVOSTJO ALI USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN. PODLICENCEJEMALEC SOGLAŠA, DA NE BO V IMENU PODJETJA ADOBE DAJAL NOBENIH IZRECNO ALI POSREDNO IZRAŽENIH JAMSTEV.

15. Omejitev odgovornosti. ADOBE IN NJEGOVI DOBAVITELJI NE BODO PODLICENCEJEMALCU V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, ZAHTEVKE ALI STROŠKE ALI KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHRANKOV, ČEPRAV JE BIL ZASTOPNIK PODJETJA ADOBE OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE IZGUBE, ŠKODE, ZAHTEVKOV ALI STROŠKOV ALI KAKRŠNIH KOLI ZAHTEVKOV TRETJIH OSEB. ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO DO MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU DRŽAVE DELOVANJA PODLICENCEJEMALCA. SKUPNA ODGOVORNOST PODJETJA ADOBE IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV V OKVIRU TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z NJO JE OMEJENA NA TISOČ AMERIŠKIH DOLARJEV (1000 USD). Noben del te pogodbe ne omejuje odgovornosti podjetja Adobe do podlicencejemalca v primeru smrti ali telesnih poškodb, ki so posledica malomarnosti ali kaznivega dejanja zavajanja (prevare) podjetja Adobe. Adobe v imenu svojih dobaviteljev ukrepa za namene odpovedi izključitve in/ali omejitve obveznosti, jamstev in odgovornosti, kot je določeno v tej pogodbi, ne pa na noben drug način ali za noben drug namen.

16. Pogoji za zaščito vsebine

(a) Definicije.

»Pravila za zanesljivost in skladnost« pomeni dokument, v katerem so opredeljena pravila za zanesljivost in skladnost programske opreme Adobe, na spletnem mestu http://www.adobe.com/mobile/licensees ali mestu, ki ga nadomesti.

»Funkcije za zaščito vsebine« pomeni tiste vidike programske opreme Adobe, namenjene zagotavljanju skladnosti s pravili za zanesljivost in skladnost ter preprečevanju predvajanja, kopiranja, spreminjanja, redistribucije in drugih dejanj, povezanih z digitalno vsebino, ki se distribuira za uporabo uporabnikov programske opreme Adobe, ko lastniki te digitalne vsebine ali njeni licencirani distributerji tega ne dovolijo.

»Koda za zaščito vsebine« pomeni programsko kodo v nekaterih posebej označenih različicah programske opreme Adobe, ki omogoča določene funkcije za zaščito vsebine.

»Ključ« pomeni kriptografsko vrednost v programski opremi Adobe, ki se uporablja za dešifriranje digitalne vsebine.

(b) Omejitve licence. Podlicencejemalčevo pravico uveljavljati licence za programsko opremo Adobe Software urejajo te dodatne omejitve in obveznosti. Podlicencejemalec bo zagotovil, da njegove stranke ravnajo skladno s temi omejitvami in obveznostmi v isti meri kot za podlicencejemalca velja za programsko opremo Adobe; če katera koli podlicencejemalčeva stranka ne ravna skladno s temi dodatnimi omejitvami in obveznostmi, se to obravnava kot podlicencejemalčeva resna kršitev.

b.1. Podlicencejemalec in stranke lahko distribuirajo samo programsko opremo Adobe, ki ustreza pravilom za zanesljivost in skladnost, ki jih podlicencejemalec v postopku preverjanja, opisanem zgoraj v pogojih za Adobe, potrdi kot take.

b.2. Podlicencejemalec ne bo (i) obšel funkcij za zaščito vsebine v programski opremi Adobe ali kateri koli povezani programski opremi Adobe, ki se uporablja za šifriranje ali dešifriranje digitalne vsebine za dovoljeno uporabo s strani uporabnikov programske opreme Adobe, ali (ii) razvil ali distribuiral izdelkov, katerih namen je obiti funkcije za zaščito vsebine v programski opremi Adobe ali kakršni koli povezani programski opremi Adobe, ki se uporablja za šifriranje ali dešifriranje digitalne vsebine za dovoljeno uporabo s strani uporabnikov programske opreme Adobe.

(c) Ključi se s tem označujejo kot zaupne informacije podjetja Adobe, zato bo podlicencejemalec glede ključev ravnal skladno s postopkom za ravnanje s kodo podjetja Adobe (na zahtevo na voljo pri podjetju Adobe).

(d) Pravno varstvo. Podlicencejemalec soglaša, da lahko kršitev te pogodbe negativno vpliva na funkcije za zaščito vsebine v programski opremi Adobe in povzroči enkratno in trajno škodo interesom podjetja Adobe in lastnikov digitalne vsebine, ki se zanašajo na te funkcije, ter da denarna odškodnina lahko ne zadostuje za celotno nadomestilo takšne škode. Podlicencejemalec zato soglaša, da ima lahko Adobe poleg denarne odškodnine tudi pravico do pravnega varstva, da prepreči ali omeji škodo, povzročeno s tako kršitvijo.

17. Tretja oseba upravičenka. Adobe Systems Incorporated in Adobe Software Ireland Limited sta tretji osebi upravičenki Googlove pogodbe s podlicencejemalcem glede programske opreme Adobe, vključno s pogoji za Adobe, vendar ne omejeno nanje. Podlicencejemalec soglaša, da lahko Google, ne glede na morebitna nasprotna določila v pogodbi z Googlom, razkrije podjetju Adobe identiteto podlicencejemalca in pisno potrdi, da je podlicencejemalec z Googlom sklenil licenčno pogodbo, ki vključuje pogoje za Adobe. Podlicencejemalec mora imeti z vsakim od svojih licencejemalcev sklenjeno pogodbo, toda če je tem licencejemalcem dovoljena nadaljnja distribucija programske opreme Adobe, pogodba vsebuje tudi pogoje za Adobe.

Za vašo uporabo nekaterih komponent sistema Chrome OS dodatno veljajo ti pogoji:

MPEG-4

TA IZDELEK SE LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO VIZUALNIH PATENTOV MPEG-4 ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKOV ZA (i) KODIRANJE VIDEA SKLADNO Z VIZUALNIM STANDARDOM MPEG-4 (\»VIDEO MPEG-4«\) IN/ALI (ii) DEKODIRANJE VIDEA MPEG-4, KI GA JE ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI GA JE ZAGOTOVIL PONUDNIK VIDEA, KI IMA LICENCO DRUŽBE MPEG LA ZA PONUJANJE VIDEA MPEG-4. NE PODELJUJE SE NOBENA LICENCA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO, NITI NI TAKA LICENCA NAKAZANA. DODATNE INFORMACIJE, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI, POVEZANIMI S PROMOCIJSKO, INTERNO IN KOMERCIALNO RABO TER LICENCIRANJEM, SO NA VOLJO PRI PODJETJU MPEG LA, LLC. GLEJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.